Leren van en met elkaar


Werkplekleren

Hoe blijf je bij, nu de zorgvraag zo verandert? Je zou eigenlijk elke dag met elkaar moeten uitwisselen wat je gezien hebt. Welke inzichten je had in je studie, wat je zag in de praktijk. Niet alleen qua voorzieningen en benodigde vaardigheden, maar ook qua houding en gedrag.

In onze gezamenlijke opdracht om tot meer leerrendement en daarmee kwalitatief goede zorg te komen, willen we hier een sluitend antwoord op. Om daar te komen bedenken we leerroutes en testen we deze. We willen het leren zo inrichten dat het logisch met werken verweven raakt. Een professionele leergemeenschap worden, door de hele keten heen.

“Leren moet je faciliteren”

Tineke de Visser - Teammanager Aafje

Praktijkroute

Eén van deze routes heet Praktijkgestuurd leren. Albeda en Laurens stippelen hem uit voor de opleiding tot MBO-verpleegkundige. In september 2017 gingen 21 studenten ermee op pad. Dat pad loopt door de praktijk van de zorgorganisatie heen, dat is het bijzondere. Al het theoretische, praktische en informele leren gebeurt op de werkvloer. De context waar de studenten verblijven bepaalt de leerstof dus. De studenten wisselen vier keer per jaar van zorgorganisatie. Zo raken ze met elke setting vertrouwd, van wonen met zorg en psycho-geriatrische zorg to ziekenhuisverplaatste zorg, revalidatiezorg en thuiszorg.

Leerroute

Een andere route is Learning Communities. Hiervan zijn Antes (psychiatrie en verslaving) en het Albeda zorgcollege de navigatoren. Hier gaat het om gelijkwaardige uitwisseling van zittende zorgprofessionals met studenten. Mensen met overeenkomstige leervoorkeuren komen tenminste één keer per maand bij elkaar. De community begrenst zich niet; je kunt in een groep zowel opleidingsfunctionarissen van het Antes als docenten van de opleiding Verpleegkundige van het Albeda tegenkomen.

Voordat ze de route bewandelen, kiest een zorgafdeling een focusthema. Het uitgangspunt hierbij is het Antes Behandel Model; herstelondersteuning, familieparticipatie en effectief contracteren. Na de analyse van behandeldoelen bepalen ze doelen voor teams en individuen. De Learning Community kiest vervolgens een onderwerp voor kwaliteitsverbetering. De activiteiten in de Learning Communities zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid, verdieping, feedback en reflectie.

Stageroute

De derde route krijgt vorm in het ErasmusMC vorm, in samenwerking met Hogeschool Rotterdam en Zadkine. Deze route heeft betrekking op stages. De leerwensen van de student bepalen grotendeels wat men wanneer doet en hoe. Ook de mogelijke doorgroei naar een specialisatie wordt in het plan de campagne per student meegenomen.

Om dit te bereiken krijgt de studen de verantwoordelijkheid voor de zorgcoordinatie van vier patienten op een unit. Deze werkwijze is gebaseerd op het meester/gezel principe. Er wordt naar het principe begeleiden met de handen op de rug toe gewerkt.

Samenwerkend leren

Dan is er nog het samenwerkend leren. Multidisciplinair en interprofessioneel samenwerken is hierbij ‘key’. Medewerkers leveren een actieve bijdrage aan de zorgkwaliteit ondersteunen de studenten bij onderzoek. Belangrijk is dat student(en) en verpleegkundige(n) samen eigenaar worden van een verbetervoorstel.

Wijkteams

Hogeschool Rotterdam heeft met ROC Mondriaan en Careyn MBO- en HBOstudenten samengebracht in één wijkteam. Deze zes studenten leren het voltallige takenpakket van de verpleegkundige in de wijk kennen. Op enig moment werken zij zelfstandig en verzorgen zij een steeds beter zorgproces rond de patiënt. Tegelijkertijd werken MBO- en HBO-studenten samen aan een schoolopdracht. Zo krijgen ze inzicht in elkaars competentieprofiel en leren ze de samenwerking te verdiepen. Ze krijgen intensieve begeleiding van hun docenten. Dit concept draagt goed bij aan de doorstroom van mbo naar hbo onderwijs.